انواع مختلف سکته

سکنه
سکته مغزی چیست؟ سکته یک فوریت پزشکی است که وقتی جریان خون در مغز شما قطع شود اتفاق می افتد. بدون خون ، سلول های مغز شما شروع به مردن…