تعیین وقت مشاوره و درمان :

شنبه ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی۲۰:۰۰

تهران، ضلع جنوبی پارک قیطریه، بعد از خیابان روشنایی غربی، نبش زیر گذر،کلینیک نسیم، پلاک ۳۰، طبقه دوم