درد سیاتیک

درد عصب سیاتیک 

Uncategorized
سیاتیک درد عصبی از تحریک عصب سیاتیک است . عصب سیاتیک بزرگترین عصب در بدن است. این  عصب سیاتیک از ریشه های عصبی در نخاع در کمر شروع می شود…